REGULAMIN OŚRODKA „OSADA CHMIEL”

W CHMIELNIE

 

Niniejszy regulamin ma służyć w celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości. Personel Obiektu będzie wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu.

 

 • § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem i zarządcą obiektu jest firma Trans-Best Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie
 2. Parkowa 22, kod pocztowy 83-330.
 3. Na terenie Obiektu, który usytuowany jest pod adresem OSADA CHMIEL, ul. Grodziska 2C, 83-333 Chmielno, znajdują się część Hotelowa (Noclegowa) i Rekreacyjna.
 4. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest część Hotelowa i Rekreacyjna znajdująca się na całym obszarze obiektu i dotyczy wynajmu domków letniskowych i pokoi na doby.
 5. Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Regulamin Obiektu „Osada Chmiel” jest dostępny w Recepcji i na stronie internetowej Obiektu www.osadachmiel.pl

    

   • § 2. DOBA HOTELOWA
   1. Pomieszczenie mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części „domkiem” lub „pokojem” wynajmowane jest na doby.
   2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
   3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić personelowi najpóźniej do godziny 09:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (domków) lub w przypadku Gościa nieprzestrzegającego obowiązującego regulaminu.
   4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Domku lub pokoju w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
   5. Przedłużenie doby noclegowej może wiązać się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w dziale obsługi w Recepcji.

     

    • § 3. REZERWACJA
    1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet na stronie www.osadachmiel.pl , telefonicznie dzwoniąc do obiektu, nr tel. 535 353 655 lub osobiście w Obiekcie.
    2. Po dokonaniu rezerwacji przez personel obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji.
    3. Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości pobytu, w przypadku rezerwacji bezzwrotnej.
    4. Gość nie może przekazywać domku / pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
    5. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie nie mogą gościnnie przebywać w domku / pokoju i na terenie obiektu bez zgody Recepcji. Goście zgłoszeni w Recepcji mogą przebywać na terenie Obiektu nie dłużej niż do godziny 22.00.
    6. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
    7. W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
    8. W przypadku nieprzybycia Gościa do Obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

      

     • § 4. OPŁATY
     1. Za najem Domku lub Pokoju Obiekt pobiera opłaty określone w cenniku udostępnionym na stronie internetowej Obiektu osada.chmiel.pl
     2. Opłaty naliczane są za jeden domek lub pokój i za jedną dobę hotelową najmu.
     3. Podczas dokonywania rezerwacji gość zobowiązany jest do wpłaty 30% zadatku, a pozostała należność za pobyt musi być uregulowana na 14 dni przed rozpoczęciem rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie. rezerwacja zostanie anulowana. Jeżeli rezerwujący deklaruje płatność za pomocą karty płatniczej, Obiekt może dokonać preautoryzacji karty lub pobrać z karty całą opłatę za najem domku lub pokoju z góry.
     4. Obiekt może uzgodnić z Rezerwującym lub Gościem indywidualnie opłaty i zasady ich pobierania w sposób inny i w innej wysokości, aniżeli określono to w niniejszym paragrafie. Obiekt może również stosować promocje lub rabaty w stosunku do wszystkich lub określonych grup Gości.
     5. Obiekt w szczególności oferuje oferty bezzwrotne. Są one wiążące dla obu stron, jeżeli zostały indywidualnie przyjęte przez Rezerwującego lub Gościa.

      

     • § 5. POLITYKA ANULACYJNA
     1. Gość ma prawo anulować rezerwację na 14 dni przez rozpoczęciem rezerwacji w przypadku dokonania rezerwacji standardowej zwrotnej.
     2. Wszelkie anulacje dokonane w terminie późniejszym niż 14 dni będą obciążane całkowitą opłatą za pobyt. Rezerwację można przełożyć na inny termin uzgodniony wcześniej z Obiektem.
     3. W przypadku rezerwacji bezzwrotnych w dniu rezerwacji Gość musi opłacić w całości swój pobyt za pomocą karty kredytowej/debetowej lub płatności on-line.
     4. Anulacja rezerwacji bezzwrotnej lub niedojazd wiąże się z brakiem możliwości zwrotu środków pieniężnych na kartę czy konto bankowe Gościa.

      

     • § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
     1. Obiekt ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki wypoczynku Gościom; bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie poufności informacji o Gościu.
     2. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem z profesjonalną i uprzejmą obsługą.
     3. Obiekt ma prawo odmowy zakwaterowania osobom:

                 - poniżej 18-go roku życia podróżującym samotnie bez osób dorosłych,

                 - będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

                 - które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,

                 - które nie poinformowały Kierownika Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.

     1. Obiekt zapewnia niezbędne naprawy urządzeń w domku podczas nieobecności Gościa na jego życzenie.
     2. Jeżeli w domku / pokoju wystąpią usterki i nie będą mogły być usunięte tego samego dnia, Obiekt w miarę posiadanych możliwości zapewni inny domek / pokój lub w inny sposób złagodzi niedogodności.
     3. Sprzątanie domku / pokoju i wymiana ręczników nieodpłatnie odbywa się raz na tydzień przy pobytach powyżej 14 dni. Na życzenie Gościa, sprzątanie może odbyć się wcześniej za dodatkową opłatą.
     4. Za bezpieczeństwo mienia Gości i samochodów pozostawionych na parkingu Obiektu lub w jego pobliżu Osada Chmiel nie ponosi odpowiedzialności.
     5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności, kradzieży mienia albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały umieszczone w sejfie, znajdującym się na Recepcji Ośrodka.
     6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nagłych zjawisk atmosferycznych (burze, huragany, powódź, itp.) w tym również za spowodowane tymi zjawiskami uszkodzenia mienia Gości oraz brak prądu i wody. W przypadku braku prądu i wody Gość może opuścić zajmowany domek / pokój i otrzyma zwrot zapłaty za zarezerwowane a niewykorzystane doby, liczone od dnia następującego po wystąpieniu awarii.
     7. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, a znalezione przez Ośrodek, będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy, po czym zostaną rozdysponowane zgodnie z przepisami prawa.

      

     • § 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
     1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
     2. Z chwilą przejęcia kluczy do domku / pokoju zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia. W przypadku stwierdzenia wszelkich braków lub usterek, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
     3. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Domku / pokoju, powstałe z jego winy.
     4. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
     5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w domku / pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika Ośrodka w recepcji.
     6. Goście korzystający z grilla zobowiązani są do posprzątania odpadów pozostawionych po grillowaniu i zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
     7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
     8. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający domek / pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
     9. Gość zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku lub pokoju wstanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyniesienie śmieci do kontenerów znajdujących się na parkingu głównym.
     10. W momencie wymeldowania się gościa w domku / pokoju należy zakręcić wodę, wyłączyć klimatyzację, wyłączyć świetlenie, zminimalizować ogrzewanie, opróżnić i wyłączyć lodówkę oraz pozostałe urządzenia elektryczne a także zamknąć wszystkie okna i drzwi.
     11. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł lub dorobieniem go na własny koszt.
     12. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
     13. Zasady parkowania pojazdów:

                 1. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

                 2. Zabrania się parkowania pod domkami oraz wjazdu na tereny zielone Ośrodka.

                 3. Zabrania się postoju i parkowania na drodze przeciw pożarowej.

                 4. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.

                 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

                 6. Na każdy domek oraz pokój hotelowy przysługuje jedno nieodpłatne miejsce parkingowe. Każdy dodatkowy pojazd zostanie objęty opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem.

                 7. Osoby nie zakwaterowane wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren parkingu mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

     • § 8. RODO
     1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz dla celów dokonania rezerwacji oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
     2. Dane osobowe podane przez Rezerwującego/Gościa na podstawie Regulaminu są przetwarzane na zasadach określonych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.
     3. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Obiektu wskazany w § 1 Regulaminu.
     4. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych można kierować do Administratora Obiektu na adres poczty elektronicznej biuro@osadachmiel.pl
     5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Gościa/Rezerwującego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
     6. Dane osobowe Rezerwującego/Gościa przetwarzane są w celu/celach:

                   - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Obiektu;

                   - procesu dokonania rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy najmu domku letniskowego;

                   - zgłaszania, realizacji i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy najmu domku / pokoju;

                   - w pozostałych przypadkach

                   - dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

     1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 6 odbiorcami danych osobowych mogą być:

                   - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

                   - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem Obiektu przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Administrator Obiektu, w szczególności podmioty zajmujące się obsługą procesu rezerwacji lub obsługą procesu dochodzenia roszczeń.

     1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
     2. Gość ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy najmu domku.

      

      

     • § 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE
     1. Na terenie Obiektu działa system monitoringu. W przypadku zaistnienia zdarzenia mogą zostać udostępnione nagrania na prośbę gościa.
     2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku i na tarasie oraz pokoju nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, grilli elektrycznych, palników gazowych, kuchenek gazowych i innych.
     3. Zabrania się wnoszenia do domku lub pokoju łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
     4. W domkach / pokojach zabrania się w szczególności:

                   - całkowitego zakaz palenia wyrobów tytoniowych i ich pochodnych w dowolnej formie,

                   - wynoszenia z domku  / pokoju przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce, ręczniki),

                   - pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem,

                   - smażenia ryb.

      1. W razie naruszenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych Gość zostanie obciążony kosztami. W przypadku uruchomienia systemu przeciwpożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 1000 zł.
      2. Na terenie całego Obiektu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.
      3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
      4. Ognisko i grilla rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Zabrania się rozpalania grilla innego niż grill gazowy wypożyczony z Obiektu w obrębie domku.
      5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
      6. Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami, z wyłączeniem psów opiekunów dla osób niepełnosprawnych oraz psów towarzyszących osobom nbiepełnosprawnym. Obiekt zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości pobytu z psem do wynajmu domku dostosowanego do potrzeb osób niepłenosprawnych. Za pobyt z psem obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem.
      7. W domkach / pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
      8. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest firma Trans-Best Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie, ul. Parkowa 22, kod pocztowy 83-330.
      9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie całego Ośrodka, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają w wypoczynku, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
      10. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniach w domkach / pokoach i ich wyposażeniu.
      11. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Obiektu pisemnie na adres e-mail: biuro@osadsachmiel.pl
      12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Obiektu OSADA CHMIEL.

        

       NA OBIEKCIE OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA W GODZINACH 22.00 – 7.00.

       REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

       1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
       2. Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki, dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę.
       3. W saunach suchych(drewnianych) należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy.
       4. Przed przystąpieniem do zabiegu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.
       5. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
       6. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut : 8 – 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 – 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą ( w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut ).
       7. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia.
       8. Na ławach można siedzieć lub leżeć
       9. W każdym etapie należy dbać o dobre przegrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
       10. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą – niewskazane jest używanie mydła.
       11. Z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach,  z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę (epilepsję), młodzież do lat 18.
       12. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
       13. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
       14. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach ( około 0,5 – 1 l ) wód mineralnych lub soków.
       15. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
       16. W trakcie kąpieli kamienie polewaj woda(polewanie innymi substancjami jest zabronione).
       17. Zaleca się korzystanie z sauny bez odzieży tekstylnej (tylko w ręczniku).

        

       ZASADY KORZYSTANIA Z BALI

       1. Balia jest opalana drzewem i powoduje zagrożenie pożarowe ogniem otwartym. Czynności rozpalania i kontroli ognia powinna być wykonywana wyłącznie przez osoby dorosłe. Ogień musi być pod ciągłym nadzorem.
       2. Zaleca się wejście/wyjście do bali tylko w oznaczonym miejscu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
       3. W bali obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
       4. W Bali obowiązuje całkowity zakaz korzystania po zabiegach nacierania się solą, miodem, glinkami i innymi substancjami.
       5. Do Bali wchodzimy wyłącznie po umyciu i wysuszeniu ciała.
       6. Zakazuje się wlewania jakichkolwiek substancji do wody np.: olejki, zioła, sól itp.
       7. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
       8. Dzieci mogą korzysta z bali tylko za zgodą swoich opiekunów i pod ich ciągłym nadzorem. 
       9. Z bali mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z bali.
       1. Przerywamy pobyt w BANI, jeżeli czujemy, że organizm ciężko znosi wysoką temperaturę;
       2. W zimie zalecana jest kąpiel w czapce;
       3. Nie należy wchodzić do BANI ani głodnym, ani z pełnym żołądkiem;
       4. Najlepiej zaplanować od 2 do 3 wejść na 1 sesję po 15 minut każdorazowo;
       5. W bali może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.
       6. Kąpiel w bali odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
       7. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić zarządcy obiektu.
       8. Osobom przebywającym w bali zabrania się: 
         • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z bali lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;
         • wpychania innych osób;
         • wnoszenia do bali jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.;
         • zanurzania głowy i twarzy;
         • manipulowanie przy dyszach i pokrętłach;
         • wylewania wody z bali.

       Głębokość wody w wannie jacuzzi – 0,80 m

       UWAGA!

       DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z BALI ORAZ ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.